เกี่ยวกับสมาคม

นายกสมาคมฅนกำจัดแมลงไทย

วิสัยทัศน์ (VISION) NPMA Thai

1. ยกระดับและพัฒนาบุคลากรของสมาคม

2. สร้างมาตรฐาน ด้านวิชาชีพให้กับสมาชิก

3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจ

4. สร้างความสามัคคีและสัมพันธ์อันดีกับ ผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกัน

5. จัดทำกิจกรรมเพื่อครอบครัวและสังคม

                                                                พันธกิจ (MISSION) NPMA Thai

                                                                1. จัดทำแผนการฝึกอบรมให้กับบุคลากรทุกระดับ

                                                                2. ส่งเสริมและร่วมมือกับสถาบันและภาครัฐในการเรื่องทำกิจกรรมและ

                                                                     สัมมนาเชิงวิชาการ

                                                                 3. จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพและเพิ่มมูลค่าในทางการค้า

                                                                 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีให้กับสมาชิกของสมาคมและครอบครัว

                                                                 5. จัดทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนแก่สังคม


                                                                 เป้าหมาย NPMA Thai

                                                                 1. จัดอบรม สัมมนาหลักสูตรการพัฒนา (ด้านบริหาร)

                                                                 2. จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนา (ด้านวิชาการ)

                                                                 3. จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติงาน-หัวหน้างาน

                                                                 4. จัดอบรมกิจกรรมสัมพันธ์ (ด้านกีฬา) ระหว่างบริษัทฯ ในสมาคม

                                                                 5. จัดกิจกรรม (ครอบครัว) สำหรับกรรมการ - สมาชิก สมาคม
Visitors: 18,082