เกี่ยวกับสมาคม

วิสัยทัศน์ (VISION) NPMA Thai

1. ยกระดับและพัฒนาบุคลากรของสมาคม

2. สร้างมาตรฐาน ด้านวิชาชีพให้กับสมาชิก

3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจ

4. สร้างความสามัคคีและสัมพันธ์อันดีกับ ผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกัน

5. จัดทำกิจกรรมเพื่อครอบครัวและสังคม

 

  

พันธกิจ (MISSION) NPMA Thai

1. จัดทำแผนการฝึกอบรมให้กับบุคลากรทุกระดับ

2. ส่งเสริมและร่วมมือกับสถาบันและภาครัฐในการเรื่องทำกิจกรรมและสัมมนาเชิงวิชาการ

 3. จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพและเพิ่มมูลค่าในทางการค้า

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีให้กับสมาชิกของสมาคมและครอบครัว

 5. จัดทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนแก่สังคม

 


 เป้าหมาย NPMA Thai

1. จัดอบรม สัมมนาหลักสูตรการพัฒนา (ด้านบริหาร)

2. จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนา (ด้านวิชาการ)

3. จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติงาน-หัวหน้างาน

4. จัดอบรมกิจกรรมสัมพันธ์ (ด้านกีฬา) ระหว่างบริษัทฯ ในสมาคม

5. จัดกิจกรรม (ครอบครัว) สำหรับกรรมการ - สมาชิก สมาคม

 

 

 

Visitors: 63,476