กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมจิตอาสา

ขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือ รวมแรง ร่วมใจ

ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมจิตอาสา

ให้ผ่านไปด้วยดี ได้รับความรู้ ความเข้าใจ พี่สอนน้อง น้องถามพี่

วิทยากรทุกท่าน ให้ความรู้ทั้งวิชาการและปฏิบัติการ

 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ แบ่งเป็น 4 ฐาน  

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฐานที่ 1

 

ภาพอบรมเชิงปฏิบัติการ ฐาน 2

 

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฐานที่ 3

 

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฐาน 4

 

Visitors: 63,474