งานอบรม ความรู้เชิงปฏิบัติการ การจัดการปลวกและหนู 2018

                 ประมวลภาพ งานอบรม-สัมมนา วิชาการ 

                        เรื่อง อบรมความรู้เชิงปฏิวัติการ การจัดการปลวกและหนู 

                                    เมื่อวันพุธ ที่18 กรกฎาคม 256 

                             ณ ห้องบุหลันพิทักษ์ ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน์

                สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 

 

 

 
 
Visitors: 62,473