ฟังบรรยาย เกี่ยวกับมาตราฐาน มอก.เอส จาก สำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ)

สมาคมฅนกำจัดแมลงไทย 

ได้เรียนเชิญ คุณธนากร วงศ์ทองศรี และ คุณอรสา ว่องพิริยพงศ

เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ) 

มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ มาตราฐาน มอก.เอส  ให้กับทางสมาชิกของสมาคม 

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิกในการยกระดับมาตราฐานการให้บริการ

ที่สอดคล้องกับทางมาตราฐานของทาง สมอ. 

 

DOWNLOAD  ไฟล์บรรยาย

Visitors: 63,476